جکارو دارین


سلام سلامتي مياره = سلامتي شادي مياره = شادي نشاطمياره
نشاط زندگي مياره = زندگي عشق مياره = عشق زن مياره
زن بچه مياره = بچهدرد سر مياره = دردسر بدبختي مياره
پس سلام بي سلام

سهراب سپهري ورژن 2006:
هر کجا هستم، باشم به درک!من که بايد بروم!پنجره،فکر، هوا، عشق، زمين، مال خودت!
من نمي دانم نان خشکي چه کم از مجري سيمادارد!تيپ را بايد زد!
جور ديگر اما... کار را بايد جست.کار بايد خود پول.کاربايد کم و راحت باشد!
فک و فاميل که هيچ...با همه مردم شهر پي کار بايدرفت!
بهترين چيز اتاقي است که از دسته چک و پول پر است!
پول را زير پل و مرکزشهر بايد جست!سيد خندان يه نفر

يادت باشه تعطيلات به زودي تموم ميشه
و بعدشم درس و امتحانات انتظارت راميکشه
(
ستاد کوفت کردن تعطيلات تابستاني )

دعاهاي بنزيني:
1-
الهي بنزين بگيري
2-
بنزين به قبرت بباره
3-
التماسبنزين
4-
دست به هر چي ميزني بنزين بشه
5-
خدا بنزينت بده ،يک ليتر در دنيا صدليتر در آخرت

ضرب المثل بنزيني:
1-
بنزين ديدي نديدي
2-
بنزين زرد برادر گريسه
3-
با بنزين بنزين گفتن ماشين روشن نميشه
4-
به اندازه بنزينت گاز بده
5-
بنزين همسايه اورانيومه
6-
بنزينش از باک ميريزه
7-
بنزين حقه
6-
ازاين حرفا بوي بنزين مياد
7-
خاموشي ماشين از بي بنزينيه
8-
بنزين رو جلو ماشينانداختن

اين عشق چيست؟!
به کوه گفتم عشق چيست؟ لرزيد
به ابر گفتم عشقچيست؟باريد
به باد گفتم عشق چيست؟ وزيد
به پروانه گفتم عشق چيست؟ ناليد
بهگل گفتم عشق چيست؟ پرپر شد
و به انسان گفتم عشق چيست؟ اشک از ديدگانش جاري شد وگفت:ديوانگيست !!!

ناباورانه قدم هاشو نظاره مي کردم که آروم آروم ازم دور و دورتر مي شد ...
دلم مي خواست فريادبزنم نــــــــــــــــرو ...
دلش مي خواست فرياد بزنم :‌بمـــــــــــــــون ...
ولي بغض راه گلومو بسته بود و مجال نمي داد ،
باچشمام فرياد کشيدم :‌بمـــــــــــــون ...
اما افسوس که هيچ وقت به پشت سرشنگاه نکرد تا فرياد چشمامو بشنوه

تکيه بر ديوار کردم خاک بر پشتم نشست
دوستي با هر که کردم عاقبت قلبمشکست
آن قدر رنجي که دنيا بر دل ما مي کند
در دل هر کس کند او ترک دنيا ميکند

شاعر و فرشته اي با هم دوست شدند.
فرشته پري به شاعر داد و شاعر ،شعري بهفرشته.
شاعر پر فرشته را لاي دفترشعرش گذاشت و شعرهايش بوي آسمان گرفت
وفرشته شعر شاعر را زمزمه كرد ودهانش مزه عشق گرفت.
خدا گفت :ديگر تمام شد. ديگرزندگي براي هر دوتان دشوار مي شود.
زيرا شاعري كه بوي آسمان را بشنود، زمينبرايش كوچك است
و فرشته اي كه مزه عشق را بچشد، آسمان را ديگر نمي خواهد

اي پيتزاي عشقم!
همبرگر قلبم!
کباب زندگيم و اسپاگتي افکارم!
بي توفلافلم

جملات رمانتيک ويژه پيچوندن :
آرزوي من خوشبختي توست، با من باشي يانباشي فرقي نميکنه!
خودم هم نمي دونم چيکار ميخوام بکنم.نميخوام تو به آتيش منبسوزي!
تو هم خوشگلي،هم باهوشي،هم زرنگي...آدمهايي خيلي بهتر از من گيرتمياد!

آدم به 6 دليل شانس آورد(اونم چه شانسي )چون حوا نميتونست اينارو بهشبگه:
1-
من آدمت كردم
2_
برو از شوهراي مردم ياد بگير
3_
ديشب كجابودي؟
4_
چرا پولاتو مي دي مادرت؟
5-
چرا به اون زنه نگاه كردي؟
6-
مي دونيمن چند تا خواستگار داشتم؟

پاي مورچه رو تصور کن...
حالا تصور کن جوراب داره...
حالا تصور کنجورابش سوراخه...
دلم برات اندازه ي سوراخ جوراب مورچه شده

از آلاله هاي آسمون        از اون خداي مهربون
از گلهاي رنگينکمون        برات يه بوسه مي چينم
مي زارمش روي لبات        تــــا بدونــــي تاآخرش
اسير چشمات مي مونم        مــحو تماشات مي مونم
مي خوام اين و خوببدوني تو اين زمون بر سر من باريدي
از مهربوني مي خوام برات يه شاخه ر

/ 0 نظر / 51 بازدید